top of page

Advisi har høy bevissthet rundt etiske problemstillinger knyttet til vår virksomhet.


Alle rådgivere i Advisi har signert taushetserklæring som innebærer at all informasjon om forhold hos våre oppdragsgivere, kandidater, eller interne forhold hos Advisi skal holdes konfidensielt. Dette gjelder ikke informasjon som ellers er offentlig tilgjengelig.

 

Alle kandidater kan stole på at henvendelser behandles med den største konfidensialitet, om ønsket også overfor oppdragsgiver. Ingen referanser blir kontaktet før etter nærmere avtale. Uautoriserte referanser blir ikke kontaktet.


Våre datasystemer er passordbeskyttet og personinformasjon blir håndtert i henhold til den til enhver tid gjeldende norske personvernlovgivning.

 

Etiske retningslinjer

Advisi følger strengt de til enhver tid gjeldende lover innen arbeidsmiljø, diskriminering og likestilling for å sikre at lovverk overholdes. Vi har nulltoleranse for diskriminering i alle former og har fokus på at lovgivningen etterleves også i all skriftlig og muntlig kommunikasjon.

 

Advisi har fokus på integritet, habilitet og ytre påvirkning.

I situasjoner hvor habilitets- og interessekonflikter kan oppstå, vil rådgiverne i Advisi sammen finne den beste konsulenten til å gjennomføre oppdraget for å sikre objektivitet i gjennomføringen. Rådgivere i Advisi skal unngå situasjoner som innebærer utilbørlig påvirkning og skal ikke tilby eller motta varer og tjenester av en slik verdi at det kan stilles spørsmål om Advisi’s integritet.

bottom of page